Sunday

Rakshita Prem Childhood, Rakshita Prem Wedding,Rakshita Prem family Photos


Rakshita

               Rakshita Prem family Photos

Rakshita's childhood with her father
Rakshita's childhood with her father

Rakshita with her mother Mamatha Rao
Rakshita with her mother Mamatha Rao
Rakshita at her wedding
Rakshita at her wedding

Rakshita and Prem at Reception
Rakshita and Prem at Reception
Rakshita and  Prem
Rakshita and Prem
Prem with his son Surya
Prem with his son Surya
Surya with his grandmother Mamatha Rao
Surya with his grandmother Mamatha Rao 
Rakshita Prem lovely family
Rakshita Prem lovely familyNo comments:

Post a Comment